Generelle vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk (fra nå av referert som ‘Vilkår’) utgjør og regulerer forholdet mellom ‘Leverandøren’ (definert nedenfor) og alle parter som har tilgang til Nettsiden (definert nedenfor) og gjør bruk av dens funksjoner og innhold på noen som helst måte (fra nå av referert som ‘Besøkende’)

Leverandøren og Besøkende blir referert til samlet som ‘Partene’.

Generelt

Bruken av noen eller alle funksjonene og tjenestene som blir tilbydd av Leverandøren på FlashScore.nu-nettsiden og dennes tilhørende mobilapplikasjoner (fra nå av referert som ‘Nettsiden’), samt informasjon, materiell, og linker som finnes på Nettsiden, er underlagt vilkårene som er angitt nedenfor. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Leverandøren, regulerer vilkårene alle sider av forholdet mellom Leverandøren og Besøkende i sin bruk av Nettsiden, inkludert noen eller alle funksjonene som er tilbudt av Nettsiden.

Den Besøkende plikter å lese og forstå Vilkårene før Nettsiden blir tatt i bruk. En Besøkende som har sett Nettsiden er ansett for å ha lest, forstått og godtatt å være bundet til Vilkårene, uten noen form for ytterlige handling.

Leverandøren forbeholder seg retten til å annulere, legge til, fjerne, endre og/eller supplere Vilkårene fra tid til annen, når Leverandøren mener dette er hensiktsmessig.

Leverandøren anbefaler Besøkende å regelmessig sette seg inn innholdet på disse sidene. Ved bruk av Nettsiden, aksepterer den Besøkende å være bundet til den siste utgaven av Vilkårene, uavhengig av om den besøkende er klar over endringene som er gjort.

Leverandøren er ikke forpliktet til å kontrollere at alle besøkende bruker nettsiden i tråd med de nyeste Vilkårene. Den gjeldende versjonen av Vilkårene er den som til enhver tid ligger ute på Nettsiden.

Nettsiden skal bare brukes med lovlige hensikter. Bruk av Nettsiden for distribuering, publikasjon eller lagring av materiell som bryter noen gjeldene lover, forskrifter eller tredjeparts rettigheter, er strengt forbudt. Dette inkluderer (uten begrensning) bruken av Nettsiden, eller distribuering, publikasjon eller lagring av noe materielle på eller via Nettsiden på en måte eller med en hensikt som krenker eller bryter kopieringsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter, er støtende eller skadelig for mindreårige eller utgjør en ulovlig handling eller trakassering, er injurierende eller ærekrenkende, bryter personvern eller lover om databeskyttelse, er uredelig eller bryter noen toll eller spillelover.

Ved eventuelt misbruk av Nettsiden, forbeholder Leverandøren sin rett til å blokkere den Besøkende fra Nettsiden og stenge hvilken som helst konto registrert i den Besøkendes navn. Leverandøren forbeholder seg retten til å gå til søksmål mot den Besøkende etter eget skjønn.

Tjenestene

Nettsiden leverer en interaktiv side og mobilapplikasjoner med informasjon og oppdateringer live og direkte, samt sluttresultater, kamper, lagoppstillinger og statistikk for sport fra hele verden. Resultater og annen statistisk informasjon på Nettsiden er levert av andre uavhengige kilder (fra tredjeparter); fra organisasjonen eller fra forskjellige andre offisielle nettsider. Til tross for at Leverandøren gjør alt den kan for å oppdatere innholdet og kampresultater eller noen annen informasjon som vises på Nettsiden jevnlig, anbefaler vi å dobbeltsjekke informasjonen også fra andre kilder. Leverandøren er ikke ansvarlig for den Besøkendes bruk av resultater eller annen informasjon fra nettsiden.

Tredjeparts nettsider

Den Besøkende erkjenner at noen som helst kontakt gjort med tredjeparter etter å ha besøkt Nettsiden, bevisst eller ubevisst, og noen som helst konsekvenser som kan følge, er helt uavhengig av Leverandøren, og at Leverandøren ikke på noen som helst måte er ansvarlig for avtaler eller forventninger som kan oppstå som en direkte eller indirekte konsekvens av denne kontakten.

Eventuelle krav eller disputter som kan oppstå mellom den Besøkende og en tredjepart, skal på ingen måte involvere Leverandøren.

Tredjeparter, inkludert tredjeparter som reklamerer på Nettsiden har ikke tilgang til den Besøkendes personlige data eller noen som helst informasjon som den Besøkende har oppgitt til Leverandøren.

Audio/Video-innhold

Leverandøren er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider man kan se eller besøke fra nettsiden. Ikke noe videoinnhold man finner på nettsiden er lagret på Leverandørens servere, og er heller ikke laget eller lastet opp til sine vert-servere av Leverandøren.

Inaktive Kontoer

Dersom det skulle skje at en Besøkende har laget en konto på Nettsiden, men ikke tar denne i bruk i løpet av 60 dager, forbeholder Leverandøren seg retten til å stenge kontoen med umiddelbar virkning uten varsel.

Intellektuell Eiendom

Uten skriftlig godkjenning fra Leverandøren har ikke den Besøkende rett til å kopiere, endre, tukle med, distribuere, overføre, vise, reprodusere, laste opp, laste ned eller på noen som helst måte bruke eller endre noe av innholdet på Nettsiden.

FlashScore er et varemerke som tilhører Livesport s.r.o.. Alle varemerker og innhold på siden er opphavsrettslig beskyttet med mindre annet er oppgitt, og bruken av disse er forbudt.

Eventuelle brudd på disse bestemmelsene kan være ensbetydende med et brudd på de gjeldene immaterielle rettighetene innenfor EU og andre gjeldene lover. Leverandøren og eventuelle andre autoriserte parter forbeholder seg retten til å søke erstatning i den utstrekning loven tillater, mot den part som direkte eller indirekte er skyld til brudd.

Forholdet

Disse vilkårene er ikke ment for eller impliserer partnerskap, felles agenda eller foretak mellom Leverandøren og den Besøkende.

Brudd på avtalen

Hvis den Besøkende bryter noen av klausulene i Vilkårene eller Leverandøren har en mistanke om at den Besøkende enten direkte eller indirekte ikke overholder noen av klausulene i Vilkårene, forbeholder Leverandøren seg retten, og alle disponible rettsmidler, til etter eget skjønn å avstenge eller blokkere vedkommende fra Nettsiden og stenge den konto som er registrert i vedkommende sitt navn samt kontoer som vedkommende er knyttet til. Leverandøren forbeholder seg retten til å starte en sak mot den Besøkende etter eget skjønn.

Juridisk overholdelse

Besøkende er rådet til å overholde gjeldende lovgivning i det området hvor den Besøkende er bosatt og/eller er innbygger og/eller befinner seg i. Leverandøren påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tiltak myndigheter iverksetter ovenfor besøkende i forbindelse med bruk av Nettsiden.

Lov

Denne Avtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med lovene i landet Malta, uten hensyn til motstridene lover. Partene underlegges jurisdiksjonen til domstolen i landet Malta ved eventuelle tvister og klager som kan oppstå rundt avtalen. Denne avtalen vil ikke være underlagt av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer, anvendelsen av denne er ikke aktuell.

Overskrifter

Overskrifter har som hensikt å skape oversiktlighet og legge til rette for lesingen av Vilkårene. De er ikke ment som hjelp til å tolke innholdet i avsnitt som følger hver overskrift. Overskriftene binder ikke Leverandøren på noen som helst måte.

Avkall

Dersom Leverandøren gir avkall på forfølgelse for brudd Besøkende kan ha gjort ovenfor bestemmelse i Vilkårene, skal ikke anses som tillatelse av noen etterfølgende brudd på samme eller en annen bestemmelse i Vilkårene, heller ikke som avkall på forfølgelse for disse.

Ansvarsfraskrivelse

Garanti og representasjon

Det blir herved presisert at Leverandøren ikke gir noen representasjon, pant eller garanti (verken eksplisitt eller implisitt) for at innholdet for Nettsiden er nøyaktig og/eller egnet for noe bestemt formål annet enn de garantier som ikke ekskluderes fra gjeldene lover av Vilkårene.

Bruk av Nettsiden skjer helt og holdent på den Besøkendes egen risiko. Nettsiden er ikke en side for spill eller gambling. Leverandøren av Nettsiden tilbyr ingen spill eller gambling-tjenester, og den holder eller kontrollerer derfor ikke på noe tidspunkt spilleres penger, og er aldri involvert i spilltransaksjoner. Odds som vises på Nettsiden er en del av funksjonaliteten og informasjonen på Nettsiden.

Leverandøren garanterer ikke at noen av funksjonene som tilbys av Nettsiden er autorisert, eller at de vil fullt ut tilfredsstille den Besøkende, at informasjon er fri eller trygg for feil, at den oppdateres jevnlig, at programvarefeil blir korrigert jevnlig, at den er virusfri, at den fungerer uavbrutt, eller at informasjon og funksjoner er pålitelige og tilstrekkelige. De som velger å besøke Nettsiden gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlige for å følge lokale regler der dette er aktuelt.

Nettsiden kan inneholder linker og referanser til tredjeparts nettsider/reklamer/innhold. Disse er til for den besøkendes interesse, og disse implikerer ikke at Nettsiden er ansvarlig for eller deler syn på innholdet som kan befinne seg på disse nettsidene. Leverandøren gir ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, for nøyaktigheten av innhold, informasjon, tekst eller grafikk som ikke er under Nettsidens domene. Leverandøren har ikke testet programmer som ligger på andre nettsider, og garanterer ikke for kvaliteten, sikkerheten, påliteligheten eller egnetheten for slike programmer.

Tap eller Skade

Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, som den Besøkende eller tredjeparter kan ha lidd etter brukt av Nettsiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til skader som kommersielle tap, tap av fordeler, tap på forventet fortjeneste, gevinster eller annen fortjeneste, brudd på forretning, tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske og/eller påfølgende tap.

Leverandøren er ikke ansvarlig for fortjeneste eller tap hos tredjepartsnettsider som kommer av bruk av informasjon som er vist på Nettsiden.

Uten begrensning av det generelle innholdet i de to foregående klausulene, vil ikke noe ansvar bli anerkjent eller akseptert for, blant annet, disse årsakene
 1. Feil, trykkfeil, feiltolkning, hørefeil, feillesing, feil oversettelse, stavefeil, feil i lesning, transaksjonsfeil, teknisk skade, registreringsfeil, åpenbare feil, Force Majeaure, og/eller hvilken som helst annen lignende feil;
 2. brudd på Leverandørens vilkår;
 3. lriminelle handlinger;
 4. råd, uansett i hvilken form, levert av Leverandøren;
 5. søksmål og/eller andre remedier;
 6. tap eller skade som den Besøkende eller tredjeparter kan ha lidd som et resultat av deres bruk av Nettsiden, innholdet eller noen lenker som er foreslått av Leverandøren;
 7. tap eller skade som Besøkende eller tredjeparter som kan ha lidd av modifikasjoner, suspensjon eller avbrudd av Nettsiden;
 8. kriminell bruk av Nettsiden eller av innholdet av noen person, av en defekt, eller unnlatelse av noen som helst faktor utenfor vår kontroll;
 9. enhver bruk av Nettsiden gjort på grunn av en tredjeparts tilgang til private områder som krever brukernavn og passord ved å bruke den Besøkendes brukernavn og passord;
 10. i tilfelle avvik i tjenester, funksjoner og andre funksjoner som tilbys av nettstedet på grunn av virus eller feil i tilknytning til alle parametere som utgjør Nettsiden, skader, kostnader, utgifter, tap eller krav som skyldes nevnte avvik;
 11. enhver handling eller unnlatelse fra en internettleverandør eller annen tredjepart som Besøkende kan ha kontrakt med for å få tilgang til Nettsiden. I en eventuell rettsprosess mellom en internettleverandør og Besøkende, kan ikke Leverandøren være en part, og en slik rettsprosess skal på ingen måte påvirke Vilkårene;

  og

 12. eventuelle krav som oppstår som følge av skader for Besøkende på grunn av innhold som er laget eller postet av en annen Besøkende eller annen tredjepart som ikke er autorisert av Leverandøren på Nettsiden.

Personvern

FlashScore.nu-nettsiden og dennes mobilapplikasjoner (fra nå av referert til som «Nettsiden») respekterer personvernet til alle parter som ser på og bruker Nettsiden, fra nå av referert som «Besøkende», og tar deres personvern på alvor. Fra tid til annen, og bare med deres gitte tillatelse, samler og bruker Nettsiden «Personlig Data» (definert nedenfor) knyttet til sine Besøkende for å gi dem tjenestene som er tilbudt av Nettsiden, og bare for formål som er uttrykkelig nevnt nedenfor.

Disse retningslinjene for personvern er i samsvar med internasjonale konvensjoner og EU-direktiver som er innarbeidet i maltesisk lov i Data Protection Act (kapittel 440 av lovene i Malta), bestemmelse om behandling av personopplysninger (Electronic Communications Sector, Legal Notice 16 av 20013 inkludert senere endringer), denne vedtar anbefaling 2/2001 artikkel 29 Data Protection Working Party, vedtatt 17. mai 2001, om visse minimumskrav for innhenting av personopplysninger på nettet og implementerer også andre gjeldene regler og praksis.

Samling av Personlig Data

Nettsiden samler ikke noe Personlig Data når en Besøkende surfer på Nettsiden. Derimot krever Nettsiden at Besøkende oppgir noe Personlig Data ved bruk av tillegg eller avanserte tjenester som kan bruker på Nettsiden etter registrering. Ved slike hendelser vil Nettsiden spørre Besøkende om deres samtykke før samling og bruk av Besøkendes Personlige Data. Ved registrering eller andre tilfeller kan Nettsiden spørre Besøkende om å oppgi deres login-detaljer: mailadresse og passord.

Besøkende er ikke forpliktet til å oppgi sine personlige data, eller å tillate at personlige data samles inn av nettstedet. Imidlertid er det ikke sikkert at Nettsiden er i stand til å tilby de Besøkende alle tjenestene som tilbys av Nettsiden hvis de ikke oppgir personlige data.

Selv om Besøkende kan ha samtykket til at Nettsiden bruker sine personlige data, er de berettiget til senere å trekke tilbake sitt samtykke ved å gi nettsiden legitime grunner.

Rett til innsyn

Besøkende har rett til å be Kontrolløren (definert nedenfor) gir dem skriftlig informasjon om hvilke personlige data som har blitt samlet og/eller brukt. En anmodning kan gjøres ved å sende en skriftlig forespørsel til Kontrolløren (definert nedenfor).

Nettsiden gjør sitt beste for å holde personopplysninger oppdatert, men Besøkende anbefales å informere Nettsiden om endringer i de personlige data som er oppgitt til Nettsiden.

Besøkende som mener at deres Personlige Data inneholder feil, kan anmode Kontrolløren skriftlig om å korrigere og rette opp dataene. Besøkende har også rett til å be Kontrolløren slette sine respektive Personlige Data hvis disse er innhentet eller behandlet ulovlig.

Hensikt for samling og bruk av Personlige Data

Personlige Data som er samlet av Nettsiden behandles i samsvar med bestemmelsene i Data Protection Act (kapittel 440 av lovene i Malta) og underliggende lovgivning, og benyttes kun til:
 1. kommunikasjon med Besøkende;
 2. sende Besøkende glemte passord til deres personlige konto;
 3. sende Besøkende informasjon som Leverandøren synes og tror de vil finne nyttig, inkludert informasjon om produkter, informasjon om tjenester og reklamemateriell som blir tilbudt av Nettsiden og reklamemateriell og tjenester som blir tilbudt av tredjeparter som Nettsiden samarbeider med;
 4. levere avansert tjenester som gjør det mulig å til en viss grad konfigurere Nettsiden;
 5. forbedre innholdet tilbudt av Nettsiden;
 6. levere Besøkende personlig tilpasset innhold og/eller utseende på Nettsiden.

Utlevering av Personlig Data til tredjeparter

Leverandøren vil ikke selge, bytte, låne bort eller på noen som helst annen måte utlevere personlige data tilhørende Besøkende til noen tredjepart uten deres gitte samtykke. Personlig Data kan bli utlevert til tredjepart ved et eventuelt salg av Nettsiden.

Det overnevnte er unntatt dersom Nettsiden har en rettslig forpliktelse til å avsløre Besøkendes personlige data til tredjeparter. Det overnevnte er også unntatt dersom utlevering er absolutt nødvendig for å oppfylle en eller flere av Hensiktene for innhenting av personlige data. I dette tilfellet skal Nettsiden be om forutgående samtykke fra berørte Besøkende. Leverandøren forbeholder seg retten til å gi statistikk om besøkende, salg, trafikk og annen statistisk informasjon knyttet til Nettsiden til tredjeparter, men uten å identifisere noen bestemt Besøkende.

Logg

For bedre administrasjon av Nettsiden og for å samle bred, demografisk informasjon om Besøkende for aggregert bruk, loggfører Nettsiden automatisk IP adressene til alle Besøkende, og alle sidene som er vist av den enkelte Besøkende.

Cookies

En ‘cookie’ er informasjon lagret hos en Besøkendes datamaskin av en nettleser og brukes for å tilpasse deres nettservice. Nettsiden bruker cookies for å lagre informasjon om Besøkendes interaksjoner som kan være nødvendige for senere å utføre en funksjon. Besøkende kan velge å ikke akseptere cookies. Dersom du gjør det, ser vi helst at du lar være å benytte deg av Nettsidens tilbud. Vi bruker cookies for å personalisere innhold og reklame, for å muliggjøre funksjoner via sosiale medier og for å analysere trafikken på siden. Vi deler informasjon om besøkendes bruk av siden vår med våre partnere innen sosiale medier, reklame og analyse. Se detaljer.

Sikkerhet

Nettsiden og Kontrolløren har iverksatt ulike tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å bidra til å beskytte mot ødeleggelse, tap, misbruk og endring av personopplysninger som er samlet inn og brukt. Til tross for disse tiltakene, kan Leverandøren ikke garantere at en slik hendelse ikke vil skje.

Perioden Personlige Data blir oppbevart

Personlige Data blir oppbevart kun for tidsperioden som kreves for å oppfylle de formål de ble samlet inn til. Dersom en brukerkonto er inaktiv i tre år, vil alle personlige data slettes.

Tredjeparts nettsider

Tredjepart nettsider er ikke dekt av disse Personvernvilkårene. Nettsiden leverer linker til andre sider for å tilfredsstille Besøkende. Nettsiden er ikke ansvarlig for innholdet som vises på tredjeparts nettsteder og tiltak de vedtar å beskytte dine private data. Andre nettsider som besøkende har tilgang til fra Nettsiden kan ha et utilstrekkelig personvern.

Samtykke for Personvern

Besøkendes samtykke til innhenting og bruk av deres personlige data av Nettsiden og Kontrolløren er gjort med bestemmelsene om personvern angitt ovenfor. Besøkende anbefales å lese bestemmelsene om personvern med jevne mellomrom for å bli kjent med begreper og klausuler deri, samt med eventuelle endringer som fra tid til annen kan bli implementert av nettstedet.

Leverandør

Livesport Media Ltd er et firma behørig registret under reglene til Malta, 22. november 2001 med registreringsnummer C 54555, og har registret adresse CMS House, First Floor, St. Peter’s Street, San Gawnn, SGN 2310, Malta.

Kontrolløren av data fra Besøkende som blir samlet og brukt er Livesport s.r.o, Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Czech Republic.

Dette er en oversettelse av de engelske vilkårene. I tilfelle motstridende informasjon eller uoversstemmelser mellom andre språkversjoner og den engelske versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.